Vyhrazená plynová zařízení

Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, jimiž jsou zařízení pro výrobu a úpravu plynů, skladování a přepravu plynů, plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic, zkapalňování a odpařování plynů, zvyšování a snižování tlaku plynů, rozvod plynů, spotřebu plynů spalováním. Za plyny se pro účely tohoto nařízení považují látky, jejichž kritická teplota je nižší než +50 °C, nebo látky, u nichž je při teplotě  +50 °C absolutní tlak (tenze par) vyšší než 0,3 MPa.

Zařízení pro spotřebu plynu spalováním

Spotřebiče plynů s výkonem pod 50 kW.
Spotřebiče plynů ( kotle, motory, turbíny, VZT jednotky, teplovzdušné agregáty, infrazářiče a průmyslové pece ) s výkonem 50 kW a vyšším.

Zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynu

Kompresní stanice, médium: technické plyny a vzduch s přetlakem nad 1,0 MPa.
Regulační stanice, médium: zemní plyn, propan, butan a jejich směsi, kyslík, dusík, oxid uhličitý, vodík, vzduch s přetlakem nad 1,0 MPa.

Zařízení pro rozvod plynu

Průmyslové plynovody, médium: plynná paliva.
Domovní plynovody, médium: propan, butan a jejich směsi, zemní plyn.
NTL a STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu, médium: zemní plyn.
Rozvody technických plynů, médium: kyslík, dusík, vodík, oxid uhličitý, chlór, chlorovodík, čpavek, acetylen,argon, řízená atmosféra, fluorovodík, medicinální plyny.

Zařízení pro skladování a přepravu plynu

Zásobníky a plynojemy.

Zařízení pro výrobu a úpravu plynu

Médium: kyslík, acetylén, řízená atmosféra.

Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice

Tlakové stanice plynů, médium: propan, butan a jejich směsi, kyslík, dusík, vodík, oxid uhličitý, argon, čpavek, acetylén

Zařízení pro zkapalňování a odpařování plynu

Odpařovací stanice, médium: kyslík, dusík, oxid uhličitý, argon, chlór, methylchlorid.

Pojďte s námi spolupracovat!

V případě Vašeho bližšího zájmu o nabízená zařízení Vás rádi navštívíme a podáme Vám podrobnější informace či zpracujeme konkrétní nabídku – volejte, mailujte !